Anglicko-český slovník

Angličtina Čeština Poznámky Speciální poznámky Autoři
abolishing rušení v: Upravit Zmazat
abolishment zrušení v: Upravit Zmazat
abolition zrušení Upravit Zmazat
abolitionist abolicionista n: Petr Prášek Upravit Zmazat
abominable hnusný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abominable odporný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abominable ohavný adj: Upravit Zmazat
abominably odporně adv: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abominably ohavně adv: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abominate děsit se v: čeho Upravit Zmazat
abominate hnusit v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abominate ošklivit si v: Upravit Zmazat
abomination hnus n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abomination ohavnost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abomination sprostota n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
aboriginal domorodý adj: Upravit Zmazat
aboriginal prapůvodní adj: Upravit Zmazat
aborigine domorodec n: Upravit Zmazat
Aborigine původní Australan n: Upravit Zmazat
aborigines domorodci n: Upravit Zmazat
aborning při porodu adv: Upravit Zmazat
aborning při zrození adv: Upravit Zmazat
aborning rodící se web Upravit Zmazat
abort nezdařit se v: Upravit Zmazat
abort potratit v: Upravit Zmazat
abort překazit v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abort přerušit Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abort selhat v: Upravit Zmazat
abort zmařit Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abort zrušit Zdeněk Brož Upravit Zmazat
aborted zrušený adj: Upravit Zmazat
aborticide zabití plodu Zdeněk Brož Upravit Zmazat
aborting rušení Upravit Zmazat
abortion interrupce n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abortion interupční n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abortion potrat n: Upravit Zmazat
abortion přerušení n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abortionist doktor provádějící potrat n: Upravit Zmazat
abortions potraty n: pl. Upravit Zmazat
abortive neúspěšný adj: [obec.] an ~ attempt = neúspěšný pokus mamm Upravit Zmazat
abortive nezdařený adj: [obec.] an ~ attempt = nezdařený pokus mamm Upravit Zmazat
abortive attempt nezdařený pokus Upravit Zmazat
abortive birth předčasný porod Upravit Zmazat
aborts ruší v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abortus potrat n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Abos australští domorodci Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abound hojně se vyskytovat v: Upravit Zmazat
abound oplývat v: Upravit Zmazat
abound překypovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abound přetékat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
about asi Upravit Zmazat
about dokola Upravit Zmazat
about kolem Upravit Zmazat
about kvůli Zdeněk Brož Upravit Zmazat
about o Upravit Zmazat
about o čem Upravit Zmazat
about okolo Upravit Zmazat
about po Upravit Zmazat
about přibližně Upravit Zmazat
about sem tam Upravit Zmazat
about skoro Upravit Zmazat
about stran čeho Upravit Zmazat
about u Upravit Zmazat
about u sebe Upravit Zmazat
about v čem Upravit Zmazat
about face čelem vzad Upravit Zmazat
about him na něho Upravit Zmazat
about him o něm Upravit Zmazat
about time načase užíváno ve spojení it's about time - už bylo načase mikosoft Upravit Zmazat
about us o nás web Upravit Zmazat
above nad Upravit Zmazat
above nade Zdeněk Brož Upravit Zmazat
above nahoru Upravit Zmazat
above nahoře Upravit Zmazat
above shora Upravit Zmazat
above shora uvedený Zdeněk Brož Upravit Zmazat
above výše Upravit Zmazat
above výše uvedený Zdeněk Brož Upravit Zmazat
above all především Upravit Zmazat
above and beyond the call of duty více než je očekáváno Zdeněk Brož Upravit Zmazat
above board čestný [brit.] Pavel Cvrček Upravit Zmazat
above me na mě moc [id.] it is above me - na to nestačím Rostislav Svoboda Upravit Zmazat
above one's means nad poměry [id.] o životní úrovni Rostislav Svoboda Upravit Zmazat
above par nad pari Zdeněk Brož Upravit Zmazat
above par nad paritou Zdeněk Brož Upravit Zmazat
above par nad průměrem Zdeněk Brož Upravit Zmazat
above standard nadprůměrný Pavel Cvrček Upravit Zmazat
above the law nepodléhající zákonům Zdeněk Brož Upravit Zmazat
above understanding mimo chápání [id.] it is above understanding - vymyká se to všemu chápání Rostislav Svoboda Upravit Zmazat
above-board bezelstně Zdeněk Brož Upravit Zmazat
above-board čestně Zdeněk Brož Upravit Zmazat
above-board poctivě Zdeněk Brož Upravit Zmazat
above-board poctivý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
above-mentioned dříve zmíněný Upravit Zmazat
aboveboard otevřeně adv: Petr Prášek Upravit Zmazat
aboveboard otevřený adj: Petr Prášek Upravit Zmazat
aboveboard poctivě adv: Pavel Cvrček Upravit Zmazat
aboveground nadzemní adj: Upravit Zmazat
aboveground nuclear testing nadzemní nukleární testování Upravit Zmazat
abovementioned dříve zmíněný adj: Upravit Zmazat
ABR Aero-Ballistic Rocket [zkr.] [voj.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
abracadabra čárymáry mikosoft Upravit Zmazat
abrade obrousit v: Josef Kosek Upravit Zmazat
abrade opotřebit v: Josef Kosek Upravit Zmazat
abraded opotřebený adj: Josef Kosek Upravit Zmazat
abrading brusný adj: Pavel Cvrček Upravit Zmazat
Abraham Abraham n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Abram Abram n: [jmén.] [náb.] butrus butrus fakir Upravit Zmazat
Abrams Abrams n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Abramson Abramson n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
abrasion abraze n: RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
abrasion obrušování n: Upravit Zmazat
abrasion oděrka n: Upravit Zmazat
abrasion odřenina n: Upravit Zmazat
abrasion otěr n: [tech.] Upravit Zmazat
abrasion belt brusný pás [tech.] Upravit Zmazat
abrasion dust brusný prach [tech.] Upravit Zmazat
abrasion polishing leštění broušením Upravit Zmazat
abrasion resistance pevnost v oděru [tech.] Upravit Zmazat
abrasion test zkouška na otěr [tech.] Upravit Zmazat
abrasions oděrky n: pl. Upravit Zmazat
abrasive brousící v: Upravit Zmazat
abrasive brusivo n: Upravit Zmazat
abrasive brusný adj: Upravit Zmazat
abrasive band brusný pás n: Upravit Zmazat
abrasive belt brusný pás n: Upravit Zmazat
abrasive cloth brusné plátno n: Upravit Zmazat
abrasive disk brusný kotouč n: Upravit Zmazat
abrasive grain brusné zrno n: Upravit Zmazat
abrasive mark stopa po brusivu n: Upravit Zmazat
abrasive material brusný materiál n: Upravit Zmazat
abrasive paper papír brusný n: Upravit Zmazat
abrasive powder brusný prášek n: Upravit Zmazat
abrasive quality brusivost n: Upravit Zmazat
abrasive segment brusný segment n: Upravit Zmazat
abrasively brusně adv: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abrasively hrubě adv: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abrasiveness abrazivnost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abrasiveness drsnost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abrasiveness hrubost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abrasiveness obrusnost n: Pavel Cvrček Upravit Zmazat
abreact odreagovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abreaction odreagování n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abreast bok po boku adv: Petr Prášek Upravit Zmazat
abreast držet krok (s) v: Kamil Páral Upravit Zmazat
abreast vedle sebe adv: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abridge zbavit v: Upravit Zmazat
abridge zestručnit v: text Upravit Zmazat
abridge zkrátit v: text Upravit Zmazat
abridge a sb. of rights zbavit práv v: koho Upravit Zmazat
abridge a sb. of st. zbavit v: koho čeho Upravit Zmazat
abridged zestručněný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abridged division zkrácené dělení Upravit Zmazat
abridged multiplication zkrácené násobení Upravit Zmazat
abridgement výtah v: z textu Upravit Zmazat
abridgement zkrácené vydání Upravit Zmazat
abridgment snížení Pavel Cvrček Upravit Zmazat
abroad cizina n: Upravit Zmazat
abroad do ciziny n: Upravit Zmazat
abroad v cizině n: Upravit Zmazat
abroad v zahraničí Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abroad za hranicemi Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abroad zahraničí n: Upravit Zmazat
abroad zahraniční adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abrogate anulovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abrogate odstranit v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abrogate zrušit v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abrogated odstranil v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abrogated zrušil v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abrogation anulování n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abrogation zrušení n: např. zákona Pavel Cvrček Upravit Zmazat
abrupt náhlý adj: Upravit Zmazat
abrupt nečekaný adj: Upravit Zmazat
abrupt neočekávaný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abrupt nesouvislý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abrupt prudký adj: Upravit Zmazat
abrupt příkrý adj: Upravit Zmazat
abrupt strmý adj: Upravit Zmazat
abrupt strohý adj: Upravit Zmazat
abrupt interval neočekávaná přestávka Upravit Zmazat
abrupt peak strmý štít Upravit Zmazat
abrupt style nesouvislý styl Upravit Zmazat
abrupt tern prudká zatáčka Upravit Zmazat
abruption odlomení n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abruption odtržení n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abruptly náhle adv: Upravit Zmazat
abruptly zprudka adv: Upravit Zmazat
abruptness neočekávanost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abruptness strohost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abs břišní svaly n: jak168 Upravit Zmazat
Absaroka Absarokové n: indiánský kmen (Vrány) vmikolasek@quick.cz Upravit Zmazat
Absaroka absarožský adj: indiánský kmen (Vrány) vmikolasek@quick.cz Upravit Zmazat
abscess absces n: [med.] Upravit Zmazat
abscess hlíza n: Upravit Zmazat
abscissa abscisa n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abscissa souřadnice Pavel Cvrček Upravit Zmazat
abscissa úsečka n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abscissae úsečka n: pl. [mat.] Pavel Cvrček Upravit Zmazat
abscission oddělení n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abscission odnětí n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Zpět