Popis struktury dat překladů

Slovník používá velmi jednoduchý zápis:

 anglické slovo
 české slovo
 poznámky
 speciální poznámky
 jméno překladatele

Poznámky

Pokud je nutné zapsat více poznámek, stačí je oddělit mezerou. Např.:

v: [obec.]

Poznámky mohou sloužit k označení slovních druhů:

----------- -----------------
n: podstatná jména
adj: přídavná jména
pron: zájmena
num: číslovky
v: slovesa
adv: příslovce
prep: předložky
conj: spojky
interj: citoslovce

A/nebo k označení, zda předmětem hovoru je žena nebo muž (je to pomůcka pro anglicky mluvící uživatele):

------------ ------
[female] žena
[male] muž

Také lze uvést kategorie, které slovo charakterizují:

-------------- --------------------------------------
[bás.] básnicky
[dět.] dětský výraz, dětsky
[fráz.] zkratka označující frázi
[frsl.] frázové sloveso (např. give up)
[hovor.] hovorově
[id.] idiom (např. a bun in the oven)
[jmén.] vlastní jméno
[kniž.] knižně
[neobv.] neobvyklé
[neprav.] nepravidelné sloveso
[obec.] obecné - taktéž lze vynechat
[přen.] přeneseně
[slang.] slangový výraz
[vulg.] vulgárně
[zast.] zastarale
[zkr.] zkratka
[žert.] žertovně, žertovné

Další kategorie slouží k určení oboru, v němž se dané slovo používá:

Humanitní a společenské vědy:

-------------- --------------------------------------
[fin.] finance
[hist.] historický výraz, historický název
[hud.] hudební terminologie
[lingv.] lingvistické
[myt.] mytologie
[náb.] výraz z oblasti náboženství
[polit.] politický výraz či obrat
[práv.] práva
[psych.] psychologický
[sex.] sexuální výraz
[sport.] výraz z oblasti sportu

Přírodní vědy:

-------------- --------------------------------------
[astr.] astronomie
[bio.] biologie
[bot.] výraz z oblasti botaniky
[eko.] ekologie
[fyz.] fyzika
[geod.] geodézie
[geol.] geologie
[chem.] chemie
[mat.] matematika
[med.] medicína
[meteo.] meteorologie
[opt.] optika
[zem.] zeměpisný výraz
[zoo.] zoologie

Zemědělství, průmysl, technika:

-------------- --------------------------------------
[cukr.] cukrovarnictví
[dřev.] těžba dřeva, dřevozpracující průmysl
[el.] elektrotechnika
[horn.] hornictví, mineralogie
[hut.] hutnictví
[it.] informační technologie
[jad.] jaderná fyzika, technologie
[ker.] keramický průmysl
[kož.] kožedělný průmysl
[lak.] nátěrová technologie, hmoty
[potr.] potravinářský průmysl
[stav.] stavebnictví, architektura
[tech.] technický obor
[text.] textilní průmysl
[voj.] vojenská terminologie
[zeměděl.] zemědělský výraz

Doprava a výroba dopravních prostředků:

-------------- --------------------------------------
[aut.] automobilový průmysl
[let.] letectví
[lod.] lodě, lodní doprava
[žel.] železniční doprava

Případně mohou kategorie vymezovat zeměpisnou oblast, v níž se slovo používá:

----------- ------------
[amer.] americky
[aus.] australsky
[brit.] britsky
[skot.] skotsky

Taktéž je možno určit, zda se jedná o množné číslo:

------- -------------------------------------
pl. množné číslo
jednotné číslo je bráno automaticky

Označení priority překladu – číslem 1 až 10 lze označit prioritu daného překladu. Platí tato tabulka:

 1. <!---->
 2. nejpoužívanější
 3. <!---->
 4. používané
 5. <!---->
 6. „normálně“
 7. <!---->
 8. výjimečně
 9. <!---->
 10. nepoužívané

První číslo označuje prioritu překladu EN→CS, druhé použití čísla určuje prioritu překladu CS→EN.

Speciální poznámky

Slouží k podrobnějšímu popisu výrazu. Je možné použít tak podrobný popis, jaký by byl použit ve výkladovém slovníku. Nebráníme se tomu. Ale je nutné vynechat znak řádkování a snažit se vejít délkou popisu do 255 znaků.

Je také možné vkládat reference na jiná slova (ať už anglická či česká). Jenom prosíme o střídmé používání této možnosti. Spíše ji doporučujeme používat v případech, kdy víte, že daný odkaz pomáhá vysvětlovat význam daného slova. Odkazy, reference označujte složenými závorkami.

Formát je následující:

{cs SLOVO}; {en SLOVO}; {cs en SLOVO}

Jméno překladatele

Jméno, přezdívka a nebo e-mailová adresa autora překladu.

Pokud se významným způsobem na vylepšení překladu podílí ještě další překladatelé, uvedou se jejich jména oddělená středníkem a mezerou. Pořadí autorů odpovídá pořadí jejich příspěvků k překladu. Je-li úprava překladu zásadní (např. se původní nevhodný překlad přesouvá do speciální poznámky a je nahrazen vhodnějším a výstižnějším), má v pořadí významnost přednost a nový přispěvatel je uveden jako první. Např.:

Pavel Machek; Vladislav Kalina

Pozn.: většina tohoto textu je převzata ze stránek původního GNU/FDL slovníku.